این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد



ارسال چکیده+اصل مقاله: 13 اسفند 95
آخرین مهلت واریز هزینه: 15 اسفند 95
ارسال بسته پستی: طی 10روز کاری
زمان کنفرانس: 18 اسفند ماه 95

| راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهادات







تاييديه : تشخيص عامل غير انساني