مهلت ارسال مقالات 22 دی 96
مهلت واریز هزینه ها 7 بهمن 96
برگزاری 17 بهمن 96
  
راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني